Forsikringsdækning COVID-19 (Coronavirus)

Forsikringsdækning COVID-19 (Coronavirus)

Generelt dækker vores forsikringer som beskrevet i vores forsikringsbetingelser også under den igangværende Coronavirus. Forsikringsbetingelserne findes på www.fg.dk/privat/forsikringsbetingelser/.

Dødsfald pga. Coronavirus dækkes ligesom andre dødsfald. Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker ikke Coronavirus.

Vi har ingen særlige undtagelser pga. Coronavirus. Imidlertid kan forsikringsdækningen under ekstraordinære omstændigheder bortfalde, hvis den ansvarlige minister beslutter, at der er sket en stigning i risikoen, der ligner krigsbegivenheder, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område. Se § 6 i forsikringsbetingelserne for Gruppelivsforsikring nedenfor. En sådan situation har ikke fundet sted, og vi forventer ikke, at den vil ske.

§ 6. Undtagen risiko

Stk. 1. Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder forsikringsdækningen. Ressortministeren træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes.

Insurance coverage COVID-19 (Coronavirus)

In general, our insurances cover as stipulated in our terms of insurance also during be ongoing Coronavirus. English versions of our terms can be found on www.fg.dk/privat/forsikringsbetingelser/.

Deaths caused by Coronavirus are covered just like other deaths. The insurance for certain critical illnesses does not cover Coronavirus.

We have no special exclusions related to Coronavirus. However, the insurance cover may under extraordinary circumstances be terminated if the minister responsible decides that an increase of risk similar to events of war, civil commotions etc. has occurred. See Clause 6 of the Terms of insurance for group life insurance below. Such a situation has not occurred, and we don’t expect it to happen.

Clause 6. Exempted risks

Subclause 1. In the event of war, civil commotions, riots or other increase of risk of similar nature on Danish soil, the insurance cover will be terminated. Based on recommendation from the Danish Financial Supervisory Authority, the minister responsible will decide whether the event can be considered to have occurred, and if so, the minister will also specify the dates when the increase of risk commenced and ended.

 

;